КАТЕГОРИЈА

Научни трудови

Бидете дел од новата рубрика на „Судство.мк“

Почитувани читатели,| Во недостаток на научни списанија  во Македонија, каде правниците од државава би објавувале свои стручни трудови, Порталот Судство.мк го отвара својот простор со воведување на нова рубрика „Научни трудови“ во која…

Об­јек­тив­на ка­те­го­ри­за­ци­ја на кри­вич­но дело

Не сум со­се­ма си­гур­на де­ка нас­ло­вот на ова об­ра­ќа­ње зас­лу­жу­ва ам­би­ци­ја на на­уч­на оп­сер­ва­ци­ја но струч­на се­како. По­во­дот е За­ко­нот за од­ре­ду­ва­ње на ви­дот и од­ме­ру­ва­ње на ви­си­на­та на каз­на­та…